POTENSI INDUSTRI PEMBUATAN PRODUK HILIRAN BERASAS KOKO DI MALAYSIA

PENGKOMERSIALAN MINUMAN COKLAT PENGENALAN Dewasa ini, minuman coklat menjadi di antara minuman yang popular. Walaubagaimanapun, kepelbagaian dapat dirasa dari satu produk ke produk lain dan kepelbagaian formulasi bagi memenuhi kehendak pengguna yang pelbagai. Minuman coklat dihasilkan dengan teknologi mudah dan terbaru seperti ┬ápencampuran, penapisan dan pembungkusan.Formulasi dibangunkan dan ditingkatkan kepada penggunaan bahan-bahan mentah yang istimewa. […]